Có 1 kết quả:

sī lìng guān

1/1

sī lìng guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) commander
(2) officer in charge