Có 1 kết quả:

sī lìng bù

1/1

sī lìng bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) headquarters
(2) military command center