Có 1 kết quả:

Sī fǎ bù

1/1

Sī fǎ bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Ministry of Justice (PRC etc)
(2) Justice Department (USA etc)