Có 1 kết quả:

Sī mǎ Yán

1/1

Sī mǎ Yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sima Yan (236-290), founding emperor of Jin dynasty 晋 after the Three Kingdoms period, reigned 265-290 as Emperor Wu of Jin 晉武帝