Có 1 kết quả:

tàn wéi guān zhǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to gasp in amazement
(2) to acclaim as the peak of perfection