Có 1 kết quả:

chī bu liǎo dōu zhe zǒu ㄔ ㄌㄧㄠˇ ㄉㄡ ㄗㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. if you can't eat it all, you'll have to take it home (idiom)
(2) fig. you'll have to take the consequences