Có 1 kết quả:

chī bu zhù

1/1

chī bu zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be unable to bear or support