Có 1 kết quả:

chī bu fú

1/1

chī bu fú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) not be accustomed to eating sth
(2) not be used to certain food