Có 1 kết quả:

chī bu xiāo

1/1

chī bu xiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be unable to tolerate or endure
(2) to find sth difficult to manage