Có 1 kết quả:

chī bu kāi

1/1

chī bu kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) be unpopular
(2) won't work