Có 1 kết quả:

chī bu kāi ㄔ ㄎㄞ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) be unpopular
(2) won't work