Có 1 kết quả:

chī gān fàn

1/1

chī gān fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to be incompetent
(2) useless
(3) good-for-nothing