Có 1 kết quả:

chī dà kuī

1/1

chī dà kuī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cost one dearly
(2) to end disastrously
(3) to pay bitterly