Có 1 kết quả:

chī de zhù

1/1

chī de zhù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be able to bear
(2) to be able to support