Có 1 kết quả:

chī dé kǔ zhōng kǔ , fāng wéi rén shàng rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) one cannot achieve glory and wealth without having been through trials and tribulations (proverb)
(2) no pain, no gain