Có 1 kết quả:

chī xióng xīn bào zi dǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat bear heart and leopard gall (idiom)
(2) to pluck up some courage