Có 1 kết quả:

chī bái shí ㄔ ㄅㄞˊ ㄕˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat without paying
(2) to freeload