Có 1 kết quả:

chī bái fàn

1/1

chī bái fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eat plain rice
(2) (fig.) to eat and not pay for it
(3) to sponge off others
(4) to freeload