Có 1 kết quả:

chī kòng è ㄔ ㄎㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to embezzle by adding to the payroll employees existing in name only