Có 1 kết quả:

chī kòng è

1/1

chī kòng è

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to embezzle by adding to the payroll employees existing in name only