Có 1 kết quả:

chī kuī shàng dàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be taken advantage of