Có 1 kết quả:

chī xián fàn

1/1

chī xián fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to live as a parasite
(2) doing nothing to earn one's keep