Có 1 kết quả:

chī xián fàn ㄔ ㄒㄧㄢˊ ㄈㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to live as a parasite
(2) doing nothing to earn one's keep