Có 1 kết quả:

chī qīng chūn fàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make the most of one's youthfulness in one's choice of employment (e.g. modeling)