Có 1 kết quả:

chī yā dàn

1/1

chī yā dàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(fig.) to score 0 (on a test, in competition etc)