Có 1 kết quả:

chī yā dàn ㄔ ㄧㄚ ㄉㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(fig.) to score 0 (on a test, in competition etc)