Có 1 kết quả:

gè rén zì sǎo mén qián xuě , mò guǎn tā jiā wǎ shàng shuāng ㄍㄜˋ ㄖㄣˊ ㄗˋ ㄙㄠˇ ㄇㄣˊ ㄑㄧㄢˊ ㄒㄩㄝˇ ㄇㄛˋ ㄍㄨㄢˇ ㄊㄚ ㄐㄧㄚ ㄨㄚˇ ㄕㄤˋ ㄕㄨㄤ

1/1