Có 1 kết quả:

gè rén zì sǎo mén qián xuě , mò guǎn tā jiā wǎ shàng shuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

sweep the snow from your own door step, don't worry about the frost on your neighbor's roof (idiom)