Có 1 kết quả:

gè zhí yī cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

each sticks to his own version (idiom); a dialogue of the deaf