Có 1 kết quả:

gè bèn qián chéng

1/1

gè bèn qián chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

each goes his own way (idiom); each person has his own life to lead