Có 1 kết quả:

Gè lā dān dōng fēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mount Geladaindong or Geladandong in Qinghai (6621 m), the main peak of the Tanggula mountain range 唐古拉山脈|唐古拉山脉[Tang2 gu3 la1 shan1 mai4]