Có 1 kết quả:

gè jìn suǒ néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) each does his utmost (idiom)
(2) from each according to his means