Có 1 kết quả:

gè sè

1/1

gè sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) all kinds
(2) of every description