Có 1 kết quả:

gè xiǎn suǒ cháng

1/1

Từ điển Trung-Anh

each displays their own strengths (idiom)