Có 1 kết quả:

yāo hū

1/1

yāo hū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to shout (orders)