Có 1 kết quả:

hé bù lái

1/1

hé bù lái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unable to get along together
(2) incompatible