Có 1 kết quả:

hé bìng

1/1

hé bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 合併|合并[he2 bing4]

Một số bài thơ có sử dụng