Có 1 kết quả:

hé zuò zhě

1/1

hé zuò zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) co-worker
(2) collaborator
(3) also collaborator with the enemy