Có 1 kết quả:

hé zuò nóng chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

collective farm, Russian: kolkhoz