Có 1 kết quả:

hé bìng

1/1

hé bìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to merge
(2) to annex