Có 1 kết quả:

hé lì

1/1

hé lì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chung sức, hợp tác, cộng tác

Từ điển Trung-Anh

to cooperate

Một số bài thơ có sử dụng