Có 1 kết quả:

hé bàn

1/1

hé bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cooperate
(2) to do business together