Có 1 kết quả:

hé qǔ

1/1

hé qǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) connective
(2) conjunction