Có 1 kết quả:

hé chī zú

1/1

hé chī zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. joint eaters
(2) a restaurant social gathering, esp. organized online among strangers