Có 1 kết quả:

hé tong gè fāng

1/1

hé tong gè fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

parties to a contract (law)