Có 1 kết quả:

hé bìng zhèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

complication (medicine)