Có 1 kết quả:

hé yǐng

1/1

hé yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to take a joint photo
(2) group photo