Có 1 kết quả:

hé chéng shù ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

composite number (i.e. not prime, has a factorization)