Có 1 kết quả:

hé chéng wù

1/1

hé chéng wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) compound
(2) composite
(3) cocktail