Có 1 kết quả:

hé chéng wù ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) compound
(2) composite
(3) cocktail