Có 1 kết quả:

hé shàn

1/1

hé shàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) hinge