Có 1 kết quả:

hé shàn ㄏㄜˊ ㄕㄢˋ

1/1

hé shàn ㄏㄜˊ ㄕㄢˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) hinge