Có 1 kết quả:

hé zhǎng

1/1

hé zhǎng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to clasp hands
(2) to put one's palms together (in prayer)

Một số bài thơ có sử dụng