Có 1 kết quả:

hé zhǎng guā ㄏㄜˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 佛手瓜[fo2 shou3 gua1]